• Bakaláři

Poradenské pracovištěProgram poradenských služeb ve škole

1.Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen „ŠPP“) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole, které na Manažerské akademii, soukromé střední škole zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, ředitelka školy, zástupkyně školy a tým složený z vybraných pedagogů školy.

Za poskytování poradenských služeb odpovídá ředitelka školy, případně jí pověřený pracovník. Ředitelka školy je také odpovědná za vytvoření preventivního programu školy, dále se také podílí na zajištění výchovného poradenství. Na vytvoření programu ŠPP se podílí vedení školy společně s ostatními pedagogickými pracovníky, přičemž důraz je kladen na vzájemnou informovanost, diskrétnost a spolupráci.

ŠPP slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřízeno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a zaručovalo ochranu osobních dat klientů.

Náplň ŠPP je uskutečňována v souladu s novelizací vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují především pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

2. Pracovníci, kteří poskytují poradenské služby ve škole, a jejich činnost:

Výchovný a kariérový poradce – Mgr. Zuzana Kačerovská Gürtlerová

Speciální pedagog - Mgr. Zuzana Kačerovská Gürtlerová

Školní metodik prevence – Mgr. Ivana Bělohoubková

Ředitelka školy – PaedDr. Miluše Lidinská

Zástupkyně ředitelky – Mgr. Ivana Bělohoubková, Mgr. Zuzana Kačerovská Gürtlerová

Třídní učitelé

Výchovný a kariérový poradce

Konzultační hodiny: úterý 14:30 – 16:30 pro rodiče a žáky, na základě předchozího objednání, konzultace s PPP dle dohody.

Vykonává poradenskou, metodickou a informační činnost, vše ve spolupráci s ředitelkou školy. Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. (v platném znění) a z plánu práce VP pro daný školní rok.

Činnosti:

kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším vzdělávání a profesi studentů (skupinová a individuální šetření k volbě povolání, zpracování a interpretace dotazníků…),

poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady studentů ve spolupráci s třídním učitelem,

spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb, které přesahují kompetence školy,

zajišťování skupinových návštěv studentů školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací studentům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek,

poskytování služeb kariérového poradenství studentům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám,

zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané studenty ve školských poradenských zařízeních,

spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami,

příprava podmínek pro vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole,

metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,

s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

v práci s nadanými a mimořádně nadanými studenty.

zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky pedagogickým pracovníkům školy.

předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství pedagogickým pracovníkům školy.

Plán práce výchovného a kariérového poradce

září–říjen

- seznámení se studenty s SPU a jiným postižením, diagnostika

- kontrola zpráv z PPP a aktualizace seznamu

- doplnění doporučení práce se žáky s SPU pedagogickým pracovníkům

- předběžné ověření zájmu o studium na VŠ ve 4. ročníku, dotazníky

- informace o testech SCIO – NSZ v maturitních ročnících

- informace o kurzech k přípravě na přijímací zkoušky na VŠ

- informovat žáky s SPU v maturitních třídách o uznání přizpůsobení k maturitní zkoušce a

o návštěvě PPP

-vyplňování dotazníků pro PPP k žádostem o vypracování posudků pro uzpůsobení

podmínek maturitní zkoušky

listopad–prosinec

- zajištění materiálů ke studiu na VŠ

- umístění materiálů o možnostech studia na VŠ na nástěnce 4.roč.

- informace o Národních srovnávacích zkouškách, zkušební testování

- vyplňování přihlášek na VŠ s talentovými zkouškami, kontrola

leden–únor

- návštěva veletrhu VŠ – GAUDEAMUS v Praze

- vyplňování přihlášek na VŠ, kontrola

březen–duben

- návštěva Úřadu práce se studenty třetího a čtvrtého ročníku

- doplnění přehledu podaných přihlášek na VŠ, zpracování přehledné tabulky

květen–červen

- kontrola spokojenosti studentů na praxích, dotazníky, vyhodnocení

- zajištění odborných přednášek pro studenty 1.-3. ročníku

- vyhodnocení školního roku

Školní metodik prevence

Konzultační hodiny: pondělí 14:45 – 16:00 na základě předchozí domluvy, dále dle dohody

Vykonává metodickou, koordinační, informační a poradenskou činnost, a to ve spolupráci s ředitelkou školy a výchovným poradcem. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy (ve spolupráci s ředitelkou školy). Náplň práce vychází z Vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních č. 72/2005 Sb. (v platném znění) a z plánu práce ŠMP pro daný školní rok.

Činnosti:

- koordinace tvorby, kontrola, vyhodnocení a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy,

- koordinace a participace na realizaci aktivit školy, které jsou zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, dále kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování,

- metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování,

- vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování, koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování,

- individuální a skupinová práce se studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání,

- koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu,

- koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování,

- zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy,

-prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností,

- předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení,

- vyhledávání a orientační šetření studentů s rizikem či projevy rizikového chování; poskytování poradenských služeb těmto studentům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli,

- spolupráce s třídními učiteli ohledně varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých studentů,

Ředitelka školy

Konzultační hodiny: denně 7:30-8:30, na základě předchozí domluvy, dále dle dohody

Činnosti:

- koordinuje spolupráci v rámci ŠPP,

- vede rozhovory s rodiči a studenty,

- podílí se na zpracování individuálního vzdělávacího plánu a plánech podpůrných opatření

- vykonává poradenskou, metodickou a informační činnost ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence

Zástupkyně ředitelky školy

Konzultační hodiny: pondělí–středa 14:45 – 15:45, na základě předchozí domluvy, dále dle dohody

Činnosti:

- administrativní úkony: zápisy v Bakalářích, suplování, zápisy z klasifikačních porad, zápis informací do výroční zprávy

- poskytování informací o škole rodičům a studentům (v případě nepřítomnosti ředitelky školy)

Třídní učitelé

Konzultační hodiny: dle rozpisu na webových stránkách školy

Činnosti:

- motivují třídu k vytvoření vlastních vnitřních pravidel, která jsou v souladu se školním řádem,

- podporují rozvoj pozitivních interakcí mezi žáky,

- napomáhají k vytváření pozitivního sociálního klimatu ve třídě,

- získávají přehled o studentech třídy, o jejich rodinném zázemí,

- spolupracují s výchovným poradcem a školním metodikem prevence při vyhledávání problémových žáků a při řešení jejich kázeňských problémů.

3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 

Vzdělávání je uskutečňováno v souladu s vyhláškou č. 147/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb. Toto vzdělávání se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření, která jsou na naší škole plně realizována na základě doporučení školského odborného pracoviště (PPP, SPC aj.).

 Vypracovala: Mgr. Zuzana Kačerovská Gürtlerová

Schválila dne: 3.9.2019 PaedDr. Miluše Lidinská