• Bakaláři

Přijímací řízení 

Informace o přijímacím řízení na školní rok 2020 - 2021

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče,
podáváme Vám tímto první informaci o přijímacím řízení na rok 2020-2021.


Škola koná přijímací řízení podle § 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Přijímací testy bude zpracovávat a vyhodnocovat společnost CERMAT (www.cermat.cz).
Podmínky pro přijímání:
Uchazeč podá podle § 60a zákona č. 561/2004 Sb. přihlášku ke studiu na školu do 2. března 2020. Uchazeč může podat pro první kolo přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky (viz § 60a odst. 4). Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče.

Všichni uchazeči budou psát testy z českého jazyka a matematiky. Vzhledem k tomu, že chceme uchazeče osobně poznat, tak jako další z rozhodných kritérií bude ústní pohovor s uchazečem v délce 15 minut. Tento pohovor bude vycházet z RVP ZŠ.

Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení:

1) Ústní pohovor s uchazečem


Tříčlenná komise za výkon uchazeče přidělí maximálně 60 bodů.

Bude hodnotit:

a) komunikační dovednosti (maximálně 20 bodů)

b) tvůrčí řešení běžných životních situací (maximálně 20 bodů)

c) schopnost vyjádřit vlastni názor k otázkám problematiky dnešní doby (maximálně 20 bodů)


2) Písemné testy (ČJ a MAT) – maximální možný počet bodů je 100 (každý test 50 bodů). Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu (podle § 60d odst.2).

Uchazeč tak může získat nejvýše 160 bodů, uchazeči pak budou přijímáni podle výše celkového součtu získaných bodů.

Manažerská akademie, soukromá střední škola předpokládá, že do oboru vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost přijme 23 studentů seřazených podle dosažených bodů.

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat ve dvou termínech podle pořadí školy uvedené na přihlášce uchazeče.
1. termín úterý 14. dubna 2020
2. termín středa 15. dubna 2020

Ústní pohovor s uchazečem ve čtvrtek 16. dubna a v pátek 17. dubna 2020


K jednotným testům a ústnímu pohovoru uchazeče písemně pozveme dle vyplněné Přihlášky ke vzdělávání – studiu (obdržíte ji v naší škole, ZŠ, nebo si ji stáhnete na stránkách Manažerské akademie www.maberoun.cz a vyplněnou doručíte škole do 2. března 2019). Pokud naši školu uchazeč vyplní jako 1. školu, bude psát testy v prvním termínu na Manažerské akademii.


Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na internetových stránkách školy (www.maberoun.cz) pod registračními čísly (registrační čísla předáme každému uchazeči v den, kdy bude konat písemné testy).
Rozhodnutí o přijetí ke studiu se podle zákona č. 561/2004 Sb. nezasílají poštou. Zákonní zástupci přijatých uchazečů musí potvrdit zájem o studium v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
(Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nevyužijí možnosti přijetí, aby informovali neprodleně školu).

Seznam nepřijatých se podle § 60 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb. nezveřejňuje a rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů do třech pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky v řádném termínu.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb. ve lhůtě do třech pracovních dnů od jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky střední školy, jejíž činnost vykonává Manažerská akademie, soukromá střední škola, Tovární 66, 266 01 Beroun.

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče, i když se Vám přijímací řízení může zdát náročné a komplikované, nemusíte se ničeho obávat, společně jej zvládneme.

Milí studenti, těšíme se na vás v Manažerské akademii, soukromé střední škole.

V Berouně dne 12. 10. 2019 Miluše Lidinská