Maturitní harmonogram 2018
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Informace, Vydáno dne: 26. 01. 2018Pedagogická rada (pro studenty 4. ročníků): 19. dubna 2018
Předání výročních vysvědčení: 23. dubna 2018

Přípravný maturitní týden: 24. - 30. dubna 2018 (podle §81 odst.7 z.č.561/2004 Sb.)

Profilové maturitní zkoušky (školní část):
4. dubna 2018, 8:00 hodin: VSP
5. dubna 2018, 8:00 hodin: PRA

Písemná práce z ČJL společné části MZ:
11. dubna – zahájení přípravy v učebně: 12:00 hodin
Zahájení zkoušky: 12:35 hodin
Ukončení zkoušky:14:05 hodin
Následná administrace: 05 minut

Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky - podle rozpisu maturantů
16. - 17. května 2018

Zahájení ústních maturitních zkoušek:
16. května 2018 v 8:00 hodin - všichni maturanti

V průběhu maturitních dnů ústních zkoušek budou maturantům...

...vždy po odpolední části sděleny výsledky předsedou maturitní komise:
Společná část maturitní zkoušky -
z ústní části povinné i nepovinné z ČJ: 0 – 28 bodů (hranice úspěšnosti je 13 body)
z ústní části povinné i nepovinné z AJ: 0 – 39 bodů (hranice úspěšnosti je 18 bodů)
Profilová část - známkou (1-5)

Období od 30. dubna:
Podle vysvětlení MŠMT č. j.: 79/2011-20 je doba, kdy student převezme ve škole vysvědčení za 4. ročník do vykonání MZ dobou, kdy je sice žákem školy, ale na zkoušky se připravuje doma. Situace je podle výkladu MŠMT obdobná situaci „v režimu prázdninového provozu“.
Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo dvě části MZ v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června (§81 odst.10 zák.č. 561/2004 Sb.).

Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v termínech dle rozpisu na www.novamaturita.cz
Studenti se dostaví do učeben podle informace na pozvánkách v dobu zahájení přípravy zkoušky. S sebou mají: průkaz totožnosti, psací potřeby, povolené pomůcky

Jednotné zkušební schéma SČMZK 2018 – jaro s přesným časovým rozpisem naleznete ve složce "Ke stažení" a na www.novamaturita.cz.

11.04.2018 Český jazky a literatura písemná práce

02.05.2018 Anglický jazyk písemná práce

03.05.2018 Český jazky a literatura didaktický test

04.05.2018 Anglický jazyk didaktický test

Studenti s SPU mají prodlouženou délku zkoušky o 25%.

Cermat – předpokládaný termín uvolnění výsledků MZ škole 15/5/2018.

Ředitelka školy na základě výsledků studenta uvedených v protokolech o výsledcích společné části maturitní zkoušky a profilové části maturitní zkoušky vydá žákovi, který vykonal úspěšně obě části maturitní zkoušky, vysvědčení o maturitní zkoušce 23. května.

Předání maturitních vysvědčení – 23. května 2018 ve 14:00 hodin v sále školy

Omluva nepřítomnosti studenta u MZK. (podle §51 odst. 3) vyhl. č. 177/2009 Sb.)
Nedostaví-li se žák k MZK z vážných důvodů, omluví svou nepřítomnost písemně s uvedením důvodu ředitelce školy do 3 dnů (podle §81 odst. 2 z.č. 561/2004 Sb.) .
Uzná-li ředitelka školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín MZK.

K opravnému nebo náhradnímu termínu MZK podává student přihlášku (podle §4 odst.1 vyhl.) do 25. června 2018 na předepsaném formuláři ředitelce školy.


V Berouně dne 26/1/2018


Miluše Lidinská