Informace o přijímacím řízení
Autor: Vlastimil Kerl <>, Téma: Přijímací řízení, Vydáno dne: 03. 11. 2014Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče, Ministerstvo školství přišlo letos s novinkou a vyhlásilo „Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů“. Manažerská akademie se tohoto ověřování zúčastní a uchazeči tak budou psát testy z českého jazyka a matematiky. Vzhledem k tomu, že jde o pilotní projekt (na zkoušku), nechceme nechat osud uchazeče závislý jen na výsledcích těchto jednotných testů. Proto jim v přijímacím řízení dáváme váhu 10 %.

Jako rozhodné kritérium ponecháváme prospěch uchazeče na základní škole (v pololetí a na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy), prospěchu uchazeče na základní škole dáváme váhu 90 %!!!

Podrobné informace k příjímacímu řízení se dozvíte v pokračování tohoto článku, popř. v...

...sekci Ke stažení - Studium

Hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení:

1) Prospěch na ZŠ
průměrný prospěch na vysvědčení
1,00 – 1,50 30 bodů
1,51 – 2,00 20 bodů
2,01 – 2,50 8 bodů
Boduje se každé rozhodné pololetí samostatně, uchazeč tak může získat až 90 bodů.

2) Písemné testy (ČJ a MAT) – maximální možný počet bodů je 100, dosažený počet násobíme koeficientem 0,1. Do výsledku přijímací zkoušky se tedy započte v maximální výši 10 bodů.

Manažerská akademie přijímá celkem 25 studentů do oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost. Přijato bude prvních 25 uchazečů seřazených podle dosažených bodů.

Testy se budou konat v řádném termínu: středa 15. dubna 2015
v náhradním termínu: čtvrtek 14. května 2015

K písemným testům uchazeče písemně pozveme dle vyplněné Přihlášky ke vzdělávání – studiu (obdržíte ji v naší škole, ZŠ, nebo si ji stáhnete na stránkách Manažerské akademie a vyplněnou doručíte škole do 15. března 2015). Pokud naši školu vyplníte jako 1. školu, budete testy psát na Manažerské akademii. Pokud naši školu vyplníte jako 2. školu, písemné testy na Manažerské akademii napíšete v případě, že se na škole, kterou jste vyplnili jako 1. školu, nedělají.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na nástěnce v budově školy a na internetových stránkách školy (www.maberoun.cz) pod registračními čísly (registrační čísla předáme každému uchazeči v den, kdy bude konat písemné testy).
Rozhodnutí o přijetí ke studiu se podle zákona č. 561/2004 Sb. nezasílají poštou. Zákonní zástupci přijatých uchazečů musí potvrdit zájem o studium v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.
(Prosíme zákonné zástupce přijatých uchazečů, kteří nevyužijí možnosti přijetí, aby informovali neprodleně školu).

Seznam nepřijatých se podle § 60 odst. 16) zákona č. 561/2004 Sb. nezveřejňuje a rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky v řádném termínu, nejdříve však 22. dubna 2015.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle § 60 odst. 19) z. č.561/2004 Sb. ve lhůtě 3 pracovních dnů od jeho doručení.
Odvolání se podává u ředitelky střední školy, jejíž činnost vykonává Manažerská akademie, soukromá střední škola, Tovární 66, 266 01 Beroun.

Milí budoucí studenti Manažerské akademie, vážení rodiče, i když se Vám přijímací řízení může zdát náročné a komplikované, nemusíte se ničeho obávat, společně jej snadno zvládneme. Těšíme se na vás v Manažerské akademii, soukromé střední škole.

V Berouně dne 1. 11. 2014
PaedDr. Miluše Lidinská
ředitelka školy